class ExecuteRoute implements MiddlewareInterface

Methods

ResponseInterface
process(ServerRequestInterface $request, RequestHandlerInterface $handler)

Executes the route handler resolved in ResolveRoute.

Details

ResponseInterface process(ServerRequestInterface $request, RequestHandlerInterface $handler)

Executes the route handler resolved in ResolveRoute.

Parameters

ServerRequestInterface $request
RequestHandlerInterface $handler

Return Value

ResponseInterface